×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

قانون اصلاح ماده 5 قانون تامین و سائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی


قانون کنوانسیون بین المللی ارتباطات دور


قانون اصلاح ماده 3 راجع به صلاحیت دیوان کیفر در محاکمه غیابی


قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی


قانون تعمیرات کلی و ضروری ساختمانهای استیجاری موسسات آموزشی


قانون موافقتنامه ترانزیت کالا بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان


قانون رسیدگی به تخلفات انضباطی مستخدمین پشتیبانی نجات و امداد سازمان دفاع غیر نظامی کشور


قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی ، فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک آلمان


موافقتنامه وام منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال


قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری گابن


تغییر طرح احداث کارخانه پشم شویی کرمانشاه به طرح حمایت از قالیبافان حاشیه کویر


قانون تمدید مهلت تقدیم دادخواست به هیات سه نفری


موافقتنامه اجازه اجرای قرارداد اعطای وام به دولت جمهوری اسلامی پاکستان


قانون اصلاح تبصره های 19 و 65 قانون بودجه سال 2535 کل کشور


موافقتنامه اعطای وام و کمک بلاعوض بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری افغانستان


قانون تعیین حقوق و مزایای رییس کل راه آهن دولتی ایران


قانون اجازه پرداخت فوق العاده به محصلین رسته موزیک نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون تمدید مهلت مقرر در ماده 6 قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچ شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی


قانون اصلاح ماده 63 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون الحاق یک تبصره به ماده 7 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی