×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

اصلاح ماده یک فصل ششم آیین نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی


اصلاح ماده 40 آیین نامه فوق العاده و هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی


الحاق یک تبصره به ماده 13 آیین نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری مصوب 1337 11 1


قانون موافقتنامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوائی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی


قانون موافقتنامه همکاری بلندمدت اقتصادی فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی


قانون تبدیل وضع استخدامی هشت نفر از افسران سابق شهربانی کشور از درجه افسری به رتبه همردیفی نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به افسران و درجه داران و افراد شهربانی کشور


قانون انتقال عرصه و اعیان و ماشین آلات کارخانه نان ماشینی 25 تنی از سازمان غله و قند و شکر و چای کشور به سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون اصلاح ماده 37 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون موافقتنامه اعطای وام به دولت جمهوری سنگال منعقد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال


قانون تغییر ماخذ وصول حقوق گمرکی فیلمهای سینمایی


قانون الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها


قانون تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران


قانون اجازه واگذاری هفتصد هکتار اراضی منابع ملی شده به شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان


قانون شمول قانون بیمه های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه ها و کارخانجات ارتش به کارگران ژاندارمری کشور


خلع ید - قلع بنا


قانون نحوه پرداخت وجوه قبوض اقساطی مالکان مشمول قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر


اجازه تامین اعتبار برای خرید فرستنده های رادیویی


اجازه تامین اعتبار به منظور خرید تجهیزات مراکز ترانزیت تلفنی و اجرای خدمات مربوط


اجازه تامین اعتبار جهت توسعه چغندرکاری در ایران