×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

تصویبنامه در مورد تعیین استاندار کرمانشاه


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


تصویبنامه در خصوص ترکیب اعضای کمیسیون امور اجتماعی


آئین نامه اجرائی ماده (54) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص تعیین اعضای شورای بورس


اصلاحیه جدول افزایش مقرری تحصیل دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور تحت پوشش وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی


اصلاح تصویبنامه راجع به مقررات مربوط به اخذ تضمین انجام تعهدات


تصویبنامه راجع به تعیین رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


تصویب نامه در خصوص تعیین وزرای عضو شورای پول واعتبار


اصلاحیه آئین نامه داخلی هیات دولت


اصلاح آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره (34) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاح اساسنامه سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران


اصلاح آئین نامه اجرائی بند (الف )ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379


تصویبنامه راجع به تغییر نام شهرستان لار به لارستان


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای فاضل آباد به شهر


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان زدائی در کشورهائی که به طور جدی با خشکسالی و یا بیابان زائی مواجه می باشند ـ به ویژه در آفریقا


ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1375


آئین نامه اجرائی تبصره ماده 3 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه


قانون پرداخت هزینه های پرسنلی کارکنان برنامه 30303 ( خدمات درمانی ) از محل اعتبارات جاری (بودجه عمومی)


قانون اصلاح ماده (1) قانون اداره امور شرکتهای بیمه