×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین


قانون الحاق یک تبصره به ماده (42) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


قانون اصلاح بودجه سال 1375 کل کشور


قانون ممنوعیت به کارکیری اسامی ،عناوین واصطلاحات بیگانه


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان


قانون موافقتنامه فرهنگی ، علمی ، آموزشی بین دولهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان


قانون موافقتنامه همکاری بازرگانی ـ اقتصادی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان و ترکمنستان


قانون موافقتنامه تسهیل صدور روادید برای بازرگانان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)


مصوبه شورای عالی اداری به منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مستقر در مرزهای زمینی و در جهت سازماندهی و تسهیل و تسریع امور حمل و نقل مسافر و کالا در مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور


مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر محدود کردن منطقی مراجع تصمیم گیری و سیاست گذاری و برقراری ارتباط بین مراجع مذکور به صورت یک مجموعه و یا رعایت تجانس و عدم تداخل وظایف و مسئولیتها


قانون اصلاح ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت و کلا و کارگشایان دادگستری


قانون موافقتنامه همکاری فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام


قانون موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان


قانون افزایش مستمری والدین شهدا


قانون اصلاح چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران


قانون چگونگی اجرای نظام جدید آموزشی و پرورشی متوسطه


قانون تصویب اصلاحیه اساسنامه سازمان جهانی جهانگردی


قانون تفسیر بند ل تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران