×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین


قانون اصلاح ماده (26) قانون مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی


قانون تفسیر ماده (56) قانون صول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک


قانون موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری سالامی ایران و دولت جمهوری گرجستان


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلغارستان


قانون اصلاح قانون ایجاد برای ورود رزمندگان و جهاد گران داوطلب لسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1367 11 30


قانون اصلاح ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد


آئین نامه اجرائی ردیف (5) بند (و) تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون موافقتنامه اصلاح موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مربوط به متن معتبر پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی


قانون الحاق یک بند به تبصره (25) قانون بودجه سال 1375 کل کشور


اصلاح عبارتی ماده 56 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


قانون تصویب اساسنامه کتابخانه مجلس شورای اسلامی


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب