×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

تغییر طبقات شغلی کارمندان رسمی جزء با احراز شرایط مقرر قانونی جواز قانونی ندارد


تصویبنامه راجع به ورود به کشور و خروج از آن از طریق فرودگاه شهر کرد


آئین نامه اجرائی تبصره ماده 297 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری )


قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مفید جواز بهره برداری از جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی است و شامل نهالستانها و پارکهای جنگلی و ایستگاههای بذر و بیابان زدائی نیست


بخشنامه اداره کل قوانین وامور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و غیر جرائم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضائی مجاز دانسته غیرقانونی است


جواز استخدام و اشتغال جانبازان به خدمت در دستگاههای مشمول


وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک و به لحاظ استفاده از خدمات عمومی شهری غیر قانونی است


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه ، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ایجاد و توسعه واحدهای اجرائیات راهنمائی و رانندگی


اصلاح ماده یک آئین نامه ماده یک اصلاحی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان


تصویبنامه پرداخت پاداش ( عیدی ) سال 1371 کارکنان دولت


قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


تصویبنامه درموردسیاست واگذاری سهام متعلق به دولت وسازمانها وشرکتهای دولتی


ضوابط پرداخت فوق العاده ای خاص به روسا ومعاونان واحدهای آموزشی وکارکنان آموزشی وزارت آموزش وپرورش


قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها


آئین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران ( ماموران ثابت )


اصلاح اساسنامه صندوق تعاون


اصلاحیه جدول میزان عوارض خدمات فرودگاهی و پروازی


تصویبنامه درخصوص فروش شرکتهای تابع سازمان عمران کیش


تصویبنامه در مورد واردات میوه های گرمسیری