×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

تصویبنامه در مورد اصلاح ضوابط اجرائی بودجه سال 1365 و اصلاحات بعدی آن


اصلاحیه تصویبنامه اصلاح ماده 4 اصلاحی آئین نامه شرایط استفاده از خانه های سازمانی


اصلاح تصویبنامه میزان اضافه کار ساعتی کارکنان دولت


اصلاح ماده 6 آئین نامه فوق العاده روزانه


اصلاح ماده 24 آئین نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


مصوبه درخصوص افزایش میزان ترکه


آئین نامه همکاری وزارتخانه ها ، سازمانها و مراکز تولیدی و آموزشی در ا جرای نظام جدید آموزش متوسطه


آئین نامه تاسیس ونظارت برچاپخانه ها وواحدهای وابسته


قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1371 کل کشور


تصویبنامه در خصوص تعرفه حمل مسافر در راه آهن


تصویبنامه هیئت وزیران در مورد میزان عوارض خدمات فرودگاهی و پروازی


اصلاحیه آئین نامه چگونگی بهره برداری از اماکن ورزشی متعلق به سازمان تربیت بدنی توسط بخش غیردولتی


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 30 قانون بودجه سال 1371 کل کشور


تصویبنامه راجع به انتصاب اعضای هیات عالی نظارت برحسن اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری


تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به ماده 3 آئین نامه اجرائی تبصره 43 قانون بودجه سال 1371 کل کشور


اصلاح آئین نامه اختصاص 20درصد از تلفنهای قابل واگذاری به کارکنان دولت


اصلاح آئین نامه اجرائی موضوع ماده 154 قانون کارجمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه درخصوص انتصاب رئیس هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی


اصلاح تصویبنامه در خصوص مستثنی شدن خدمه روستایی ازشمول 1154- 1363 1 23