×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

تصویبنامه در مورد واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکتهای و طرحها


اصلاحیه اساسنامه صندوق تعاون


تصویبنامه راجع به الحاق تبصره به ماده 2 آئین نامه هماهنگی و تفکیک وظایف وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد سازندگی


آئین نامه اجرائی چگونگی تشخیص نیاز مددجویان و مصرف اعتبار برنامه کار آموزی و باز پروری اجتماعی سازمان بهزیستی کشور


مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر بهبود سیستم ها و روشهای گردش کار در ادارات با جهت گیری بالا بردن کار آیی دستگاههای دولتی و ارایه خدمات بموقع و موثر و تسریع امور متقاضیان صنعت و رعایت اصل عدم تمرکز


مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر تجدید تشکیلات دولت با رعایت تجانس وظایف


مصوبه شورای عالی اداری به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات دولتی تسهیل و تسریع انجام امور مردم و هماهنگی بین سازمانهای دولتی ارایه دهنده خدمات و


آئین نامه اجرائی طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل کارگاهها ، «موضوع تبصره یک ماده 49 قانون کار »


تصویبنامه در خصوص برقراری روابط سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت شیلی


تصویبنامه در خصوص اصلاح آئین نامه استخدامی شهرداری تهران


اصلاحیه تصویبنامه سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی


آئین نامه اجرائی ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید ، جانباز و اسیر و مفقود الاثر شده اند


آئین نامه اجرائی ماده 55 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


تصویبنامه در خصوص تعیین نماینده ویژه رییس جمهور جهت تصمیم گیری در مورد ترک تشریفات یا مزایده در معاملات عمده شهرداریها


تصویبنامه در خصوص میزان اضافه کار ساعتی کارکنان دولت


الحاق عبارتی به ذیل تصویبنامه در مورد پرداخت 10درصد سود بازرگانی اضافی کالاهای تجاری ورود بدون انتقال ارز


تصویبنامه راجع به افزایش سهام کارکنان دولت در شرکتهای تعاونی مصرف


آئین نامه اجرائی ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص میزان پیش پرداخت موضوع ماده (63) آئین نامه تسهیلات اعطائی بانکی – مصوب 1362


تصویبنامه در خصوص بودجه اصلاحی سال 1378 و بودجه سال 1379 سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی