×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

دستورالعمل تشکیل یگانهای حفاظت در دستگاههای کشوری


آئین نامه اجرائی بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1379 کشور


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان


تصویبنامه در خصوص ایجاد بازارچه مرزی در منطقه خسروی


اصلاحیه تصویبنامه شماره 314 ت 22756 مورخ 1379 1 30


آئین نامه اجرائی بند(ه) تبصره (42) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویبنامه در خصوص تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379


اصلاحیه تصمیم نامه شماره 67762 ت622606 مورخ 1378 12 16


آئین نامه اجرائی بند (الف) تبصره (27) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


اصلاح آئین نامه اضافه کار پرسنل فنی و درمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به برقراری مقررات لغو روادید یکماهه برای گذرنامه های سیاسی و خدمت بین جمهوری اسلامی ایران و سودان


تصویبنامه راجع به لغو شورای عالی اشتغال مناطق جنگزده کشور


تصویبنامه در مورد انتزاع شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) از وزارت کشور و واگذاری آن به شهرداری تهران


تصویبنامه در خصوص لغو عضویت وزیر نفت در کمیسیون اقتصاد هیاّت دولت


تصویبنامه در خصوص تشکیل کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نامهای جغرافیائی ایران


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری


اصلاحیه ماده 25 آئین نامه اجرائی قانون مطبوعات


آئین نامه اجرائی بند (ز)تبصره (33) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


آئین نامه اجرائی قانون تسری امتیازهای اعطا شده به ایثارگران مشمول قانون استخدام کشوری, به کارمندان ایثارگر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته


آئین نامه اجرائی بند (ه) تبصره (27) قانون بودجه سال 1379 کل کشور