×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره (27) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


آئین نامه اجرائی قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان دادستانی ویژه روحانیت


پرداخت حق الزحمه به دانشجویان بورسیه منع قانونی ندارد


تصویبنامه راجع به تعیین مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران


دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی که متضمن افزایش قیمت زمین واگذاری به میزان ده درصد به ازاء هر سال تأخیر احداث ساختمان است غیرقانونی است


کلیات تأسیس مرکزی برای ارزیابی و آینده نگری علوم ، فن آوری و توسعه کشور زیر نظر فرهنگستان علوم


وضع قاعده آمره مشعر بر الزام مسئول داروخانه های دامپزشکی که واجد عناوین کاردان و یا تکنسین دامپزشکی می باشند به استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی خارج از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی کشور است


تصویبنامه راجع به تغییرات واصطلاحات تقسیماتی در استان اصفهان


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای گهواره به شهر


اصلاحیه آئین نامه تعیین تعرفه ارایه خدمات علمی ، فنی وکارشناسی سازمان میراث فرهنگی کشور


تصویبنامه راجع به تغییر سود بازرگانی پنج قلم کالا


تصویبنامه در خصوص مواد (83) و (86) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه تصویبنامه راجع به حق بیمه کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی


اصلاح آئین نامه اجرائی بند (ک) تبصره (17) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازی مناطق جنگزده در خصوص ضوابط ودستورالعملهای نحوه پرداخت خسارتهای مردمی مناطق جنگزده


تصویبنامه در خصوص تمدید مهلت مندرج در بند 6 تصویبنامه موضوع بند ( الف ) ماده (1) قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران


تصویبنامه در خصوص نحوه مصرف وصولی ها از محل حق التولیه واماکن مذهبی در سال 1379


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای انجام جابجائی اعتبارات سال 1379 طرحهای عمرانی


آئین نامه اجرائی قانون اختصاص دو در هزار درآمد ناشی از فروش نفت خام برای عمران و آبادانی مناطق نفت خیز