×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

با توجه به معاملات انجام شده و دریافت چک به عنوان ثمن معامله ، متهم از بزه انتسابی کلاهبرداری تبرئه می شود


ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاوره


اعطای اختیارات برای رتبه بندی کارشناسان حقیقی (اشخاص حقیقی ایرانی ) خدمات مشاوره به استانها


راهنمائی و دستورالعمل در مورد نحوه تکمیل فرم کار در دست اجرا


تخلف ازموازین رسیدگی - دلیل - تجدیدنظر


بخشنامه به دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور به منظور ایجاد هماهنگی بین فضاهای بهداشتی و درمانی در پروژه های بیمارستانی کشور


مشخصات فنی و عمومی مخازن آب زمینی


نشریه شماره 3-129 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی


نشریه شماره 3-130 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی


مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانها


ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی


صدورحکم مجدددرعین قضیه ای که درباره آن قبلا حکم صادرشده است


تسلیم دادخواست اعاده دادرسی مقید به مهلت ده روزه بوده و باید منطبق بامواردمذکوردرقانون باشد


رسیدگی به موضوع خارج ازصلاحیت محلی وتجدید بیموردجلسات دادگاه


رئیس دادگاه مدنی خاص که دردعاوی مطروحه بین زوجین هیچگونه اقدامی درجهت ختم قضیه نکرده جز تجدیدجلسات بیمورد و خلاف قانون ، مرتکب تخلف شده است


صلاحیت محلی - صلاحیت نسبی - اطاله رسیدگی - تقسیط مهریه - موازین صدور حکم


تجدید بیمورد جلسات دادگاه ورسیدگی به دعوی خارج ازصلاحیت وصدور دستورتوقیف عملیات ساختمانی بدون اینکه موردخواسته باشدتخلف است


عدم تعیین وقت وعدم دعوت طرفین به جلسه دادگاه وصدورحکم در وقت نظارت وقبول وکالت شخصی غیرازوکیل رسمی دادگستری تخلف است


رئیس دادگاه حقوقی یک در تجدید بی مورد جلسات دادرسی و تاخیر غیرموجه در رسیدگی به پرونده مرتکب تخلف شده است


دادگاه در صدور حکم فسخ نکاح و یا طلاق باید علت آن را ذکر و تکلیف مهریه را مشخص نمایدو صدور حکم غیرمستدل تخلف است