×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

آئین نامه طرز بهره برداری و نحوه مصرف درآمد خانه های سازمانی ژاندارمری و شهربانی کل کشور


قانون راجع به نحوه استخدام مهندسین و کمک مهندسین و تکنیسینها


قانون کنوانسیون مربوط به تالابهای بین المللی و تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی


قانون پروتکل الحاقی به قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به انتظامات مرزی ایران و شوروی و ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث در مرز


قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم لهستان


قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم


قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتها سازمانهای تخصصی ملل متحد


قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد


قانون تبدیل ثبت احوال کل کشور به سازمان ثبت احوال کشور


قانون موافقتنامه بازرگانی و همکاریهای اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اسپانیا


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اسپانیا


قانون موافقتنامه مزایا و مصونیتهای آژانس بین المللی انرژی اتمی


قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار از پرداخت در مورد مالیات بر درآمد


ضابطه پرداخت مطالبه اشخاص بابت بهای اراضی فرودگاهها


اصلاح بند یک ضابطه پرداخت مطالبات اشخاص بابت بهای اراضی فرودگاه ها مصوب 1352 11 8


تعیین ضابطه پرداخت مطالبات اشخاص بابت بهای اراضی فرودگاه ها


تعیین ضابطه پرداخت مطالبات اشخاص بابت بهای اراضی فرودگاهها


قانون تمدید قانون تعدیل اجاره بهای مستغلات


قانون اصلاح ماده 1 قانون تعدیل و تثبیت و اجاره بها مصوب بهمن ماه 1352


آئین نامه موضوع ماده 6 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها