×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها


قانون الحاق یک تبصره به ماده 7 قانون دیوان محاسبات


قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها


قانون اصلاح و نسخ بعضی از مواد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی


قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی


قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی


قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی


قانون اصلاح بند پ ماده 10 قانون ثبت شرکتها


قانون راجع به ضوابط مربوط به خرید اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاههای آب و وسایل آبیاری واقع در داخل حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت سهامداران نمی باشد


قانون اصلاح اساسنامه سازمان بین المللی کار


قانون نظارت بر گسترش شهر تهران


قانون الحاق دو تبصره به ماده 55 و اصلاح تبصره یک ماده 100 قانون شهرداریها


قانون تشکیل صندوق رفاه دانشجویان


قانون معافیت بعضی از کالاها از پرداخت حق الثبت سفارش کالا


قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین المللی خطوط بارگیری کشتی (1966)


قانون معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان


اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ایران


قانون صندوق ضمانت صادرات ایران


قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت


قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی