×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

اصلاح جداول پیوست آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


تحصیل وجوه نامشروع - پرداخت رشوه - استفاده از عناوین مجعول


تخلف ساختمانی برمبنای مقررات زمان تخلف رسیدگی میشود


رای داور در حدود اختیارات داور مرضی الطرفین با توجه به قرارداد واگذاری اجازه بهره برداری فیمابین طرفین دعوی و صحیحا صادر گردیده است


مرجع نظر نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است ودر مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی مینماید


نسبت به ملک ثبت شده دعوائی دایر بر ابطال عملیات نقشه های افراز و عملیات ثبتی پدیرفته نیست


تصویب نامه راجع به سود بازرگانی و شرایط ورود کالاهای وارداتی


قانون پذیرش موافقتنامه تاسیس کمیسیون منطقه ای برای ماهیگیری


دادگاه عین موضوع خواسته خواهان را قبلا رسیدگی ودر مورد آن مبادرت به صدورحکم نمود درعین حال باصدور دستور عدم اجرای حکم مزبورمجددا موضوع خواسته را رسیدگی واینبارقرار ابطال دادخواست خواهان راصادرنموده مرتکب تخلف شده است


رئیس دادگاه حقوقی یک درصدور دستور توقیف موجودی حساب شرکت خواهان بجای شرکت خوانده دراجرای حکم صادره و وصول محکوم به مرتکب اشتباه و تخلف شده است


رفع ابهام واشکالات ناشی ازاجرای احکام بادادگاه رسیدگی کننده میباشد


قانون روابط مالک و مستاجر


قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها


تمایز کلاهبرداری و صدور چک بی محل با حساب بسته


موضوع اتهام صدور چک بلامحل می باشد نه کلاهبرداری


متهم با اغوا نمودن و فریب دادن ، بابت پروفرمای واهی مقادیر زیادی چک از متن گرفته است


با توجه به ابلاغ اخطاریه وعدم حضور مدعی جعل چک ، جهت اخذتوضیح و واریز دستمزد کارشناسی ، درخواست ارجاع امر به کارشناسی (استکتاب ) از عداد دلایل وی خارج می شود


جعل چک بلامحل و استفاده از آن


جعل چک عادی ، جعل سند رسمی محسوب نمی شود


با توجه به اینکه در متن چک کلمه امانت قید نشده است ادعای امانی بودن چک رد می شود