×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

چک بابت تضمین انجام تعهدات متهم در قبال شرکت است


عدم اثبات مسروقه بودن چک و محکومیت به جزای نقدی مطابق ماده 13 قانون صدور چک


قولنامه عادی ارائه شده توسط متهم که در رابطه باانجام معامله ای بین شاکی وشخص ثالثی بوده ارتباطی به چک مورد شکایت ندارد


با توجه به اقرار شاکی ، بوعده ای بودن چک بعد از قانون اصلاح ،رای به برائت مغایر با ماده 13 قانون صدور چک می باشد و قابل تعقیب جزائی است


بنا به مودای شهادت شهود ونظریه کارشناسی مرجوع الیه چک سفید امضاء بوده است بنابراین عمل وی موافق ماده 13 قانون صدور چک می باشد


با توجه به زندانی بودن متهم در تاریخ سررسید چک موضوع وعده دار بودن چک بردادگاه محرز است


تجزیه مجازات حبس تعیین شده در مورد متهم و تبدیل آن به حبس و جزای نقدی وجاهت قانونی ندارد


صدور چک به عنوان تضمینی ممنوع و چنین عملی نقض قانون و مستوجب مجازات است


عمل متهم دایر بر صدور چک تضمینی با مواد 3 و13 قانون صدورچک منطبق است


موضوع از مصادیق صریح ماده 13 قانون صدور چک می باشد


در صورت فوت صادرکننده چک موضوع از طریق دعوی حقوقی قابل پیگیری است و در خصوص تعقیب جزائی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود


به تجویز ماده 12 اصلاحی قانون صدور چک قرار موقوفی تعقیب صادر می شود


به جهت اجرا گذاشتن چکهای مورد شکایت از طرق اجرای ثبت ازشکایت کیفری خود صرفنظر کرده است و مستند به ماده 12 قانون صدور چک قرار موقوفی تعقیب صادر می شود


نقض و تقلیل مجازات به لحاظ گذشت احد شکات


چنانچه متهم قبل ازصدور حکم قطعی موجبات پرداخت وجه چک رافراهم کند قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد


با توجه به درخواست متهم مبنی بر پرداخت مبلغ وجه الضمان تودیع شده به شاکی مطابق ماده 12 قانون صدور چک قرار موقوفی تعقیب صادرمی شود


نظر به اینکه بین وجه چکها و ثمن اتومبیل تهاتر بوجود آمده و لاشه چکها صرفا به عنوان تضمین تنظیم سند بصورت امانت در ید شاکی باقی مانده به استناد ماده 12 قانون صدور چک قرارموقوفی تعقیب صادرمی شود (اعاده دادرسی )


با توجه به قابل گذشت بودن جرم بلامحل به لحاظ گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود


هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد تعقیب کیفری موقوف خواهدشد


صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ ارائه لاشه چک توسط شاکی