×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی تبصره (35) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویب نامه راجع به فهرست اولویتهای موضوع ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم


اصلاح تصویبنامه تعیین حدود و مقررات استفاده از ارز


اصلاح آئین نامه اجرائی بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی


آئین نامه اجرائی تبصره (12) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی


قانون اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1376 6 23 مجلس شورای اسلامی


اصلاحیه تصویبنامه تبدیل روستای لیکک مرکز بخش بهمئی به شهر


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پیشیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به الحاق 3 بند به ذیل تصمیم نامه قیمت فروش روغن موتور


تصویبنامه راجع به ایجاد شرکت تأمین خدمات پذیرایی مورد نیاز مسافران


تصویبنامه در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان یزد


تصویبنامه در خصوص مأموریت مستخدمان رسمی وزارت آموزش و پرورش به اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان


اصلاحیه تصویبنامه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره (16) قانون بودجه سال 1377 کل کشور


تصویبنامه راجع به اصلاحات تقسیماتی دراستان یزد


مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ادغام سازمان اموراداری واستخدامی کشوروسازمان برنامه وبودجه


مصوبه شورای عالی اداری راجع به نحوه صدور مجوز تأسیس تشکل های غیردولتی


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون تأمین اعتباراحداث ، تکمیل ، توسعه وتجهیز اماکن ورزشی


اصلاحیه ماده ( 5) اساسنامه شرکت تجهیز ونگهداری تأسیسات ساختمانهای ورزشی