×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص بند (ل )تبصره (2) قانون بودجه سال 1380کل کشور


تصویبنامه در خصوص محل سرکنسولگری دولت جمهوری ترکمنستان


راهکارهای اجرائی بخش آموزش عالی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379


اصلاحیه آئین نامه اجرائی سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی کشور


تصویبنامه در خصوص الحاق فهرست سهام قابل فروش سازمان خصوصی سازی موضوع بند(الف ) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویب نامه راجع به خرید برنج پرمحصول داخلی


تصویبنامه راجع به تعیین اعضای مجمع عمومی شرکتهای مادر تخصصی


تصویبنامه در خصوص شرکت های مادر تخصصی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (161) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای (ب ) و(ی ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی بند (و) تبصره (7) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


تصویبنامه راجع به وجوه پرداختی اشخاص برای کمک به انتفاضه فلسطین به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی


قانون پذیرش اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک


تصویبنامه بودجه سال 1380 سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش ، قشم و چابهار


تصویبنامه راجع به وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد، به عنوان هزینه های مالیاتی


آئین نامه اجرائی بند(الف ) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح بند ب تبصره 22 قانون بودجه سال 1370 کل کشور


مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن وشهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 6 22


مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص (تثبیت تعداد کاندیداهادر انتخابات )


قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات