×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس


آئین نامه اجرائی ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند (الف ) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه بند(و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع شیوه های قیمت گذاری سهام ، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران


آئین نامه اجرائی انتشار یکصد میلیارد 100 000 000 000 ریال اوراق مشارکت موضوع بند(و)تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری


قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص


قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی


قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی


قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت نیرو


قانون تاسیس وزارت نیرو


قانون مرکز آمار ایران


قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی


قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست


قانون تاسیس صندوق حمایت مصرف کننده


قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن


آئین نامه اجرائی موضوع ماده هشت قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی


قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی


قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی


قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت