×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

اصلاح ماده 11 آئین نامه فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروهای هوائی شاهنشاهی


آئین نامه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف


آئین نامه سازمانهای کارگری


اصلاح جدول موضوع ماده 2 آئین نامه قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی


اصلاح ماده 193 آئین نامه راهنمائی و رانندگی


اصلاح تبصره یک ماده 3 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب 1322 9 28


آئین نامه اجرائی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها


آئین نامه تسویه قروض تنزیلی زارعین


اصلاح مواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 آئین نامه مربوط بپرداخت حق الکشف کاشفین مواد مخدر


آئین نامه اجرائی تبصره 88 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور


آئین نامه مربوط بقانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع درخت درمحدوده شهرها و حریم قانونی آن


اصلاح آئین نامه راهنمائی و رانندگی


آئین نامه اجرائی ماده 6 قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکرین و گرانفروشان مصوب اردیبهشت ماه 1353


آئین نامه اجرائی ماده 5 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران


اصلاح فصل اول آئین نامه ترتیب مصرف درآمد حاصل از بیمارستانها و باشگاههای ژاندارمری کشور و شهربانی کشور


طرح اصلاحی ماده 193 آئین نامه راهنمائی و رانندگی


مقررات بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ثابت شهرداری پایتخت و مؤسسات وابسته


آئین نامه اتومبیلهای ویژه دانش آموزان مدارس


اصلاح ماده یک فصل چهارم آئین نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی


حداقل مزد مناطق و صنایع که از اول فروردین ماه سال جاری 1353 -