×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

آئین نامه تکمیل آئین نامه اجرائی تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 کل کشور


حداقل مزد مناطق و صنایع از اول فروردین ماه سال 1353


آئین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور


تبصره اصلاحی ماده 193 آئین نامه راهنمائی و رانندگی


اصطلاح ماده 2 آئین اجرائی ماده 4 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی


آئین نامه مربوط به تعیین بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیلها و شبکه های آبیاری و زهکشی


اضافه تبصره بماده 15 آئین نامه اموال دولتی


با توجه به ماده استنادیه حداکثر مجازات دو سال است و محکومیت به شش سال حبس غیر قابل توجیه است


در صدور چکهای متعدد بلامحل میزان جزای نقدی یک چهارم وجه چکی چکی است که بیشترین مبلغ را دارا باشد


متهم محکوم به پرداخت یک چهارم وجه چک با احتساب موجودی درزمان صدور گواهی عدم پرداخت شده است


در صورت تعلق اراده دادگاه به اعمال کیفیات مخففه ناگزیر از کاهش مجازات به میزان کمتر از حداقل قانونی است


انطباق موضوع با ماده استنادی در رای دادگاه بدوی مبنی براشتباه بوده است


محکوم نمودن متهم به 30ماه حبس بابت صدور چک بلامحل ونقض آن


پرداخت یک چهارم وجه چک بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت


استناد به مادتین 7 و13 قانون صدور چک که از نظر میزان مجازات با هم متفاوت هستند غیرقابل توجیه است


محکومیت متهم به پرداخت مبلغ یک چهارم وجوه 3 طغری چکهای بلامحل که به اتهام اصدار آنها به تحمل یک سال حبس محکوم شده ، اشتباه می باشد


حداکثر مجازات قانونی برای چک بلامحل مطابق ماده 7 دو سال است نه بیشتر


به دلالت گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه هر دو چک وعده دار هستند و تعیین جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک توام با حبس درست نیست


از مصادیق صریح ماده 3 قانون صدور چک


عملی که محکوم علیه به اتهام آن محکوم شده در زمان خود بافرض ثبوت ، جرم نبوده و متهم در این مورد قابل تعقیب کیفری نمی باشد