×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

وقوع یا عدم وقوع چاه موضوع تبصره 3 قانون توزیع عادلانه آب در منطقه ممنوعه یا غیر ممنوع مشمول حکم واحد مقرر در تبصره مذکور است مضر به مصالح عمومی بودن بهره برداری ازچاه ملاک عمل است


موقعیت زمین شناسی وتوپوگرافی و هیدروئولوژی محل و موقعیت منابع و روند قنوات نشان دهنده این امر است که برداشت آب از چاه ضروری متوجه قنوات نمی نماید


اعتراض خواهان به اینکه برای زراعتش به اجازه 50 لیتر درثانیه احتیاج دارد نه 30 لیتر در ثانیه غیر قابل استماع است


بموجب قانون توزیع عادلانه آب تبصره (ماده 4) همین اندازه که مسلم باشد چاه قبل از تاریخ مزبور حفر گردیده و مضر بمصالح عمومی نیست باید به دارندگان آن چاه اجازه بهره برداری داد


استفاده و بهره برداری از چاه متنازع فیه بمیزان 30 لیتر در ثانیه مضر به مصالح عامه نمی باشد


طبق قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 جنگلها کلیه آراء صادره از کمیسیون ماده مذکور قابلیت طرح و رسیدگی در کمیسیون ماده واحده فوق الذکر را دارند


با توجه به اقرار خواهان به خرید زمین در سال 1359 دعوایش به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد


استماع دعاوی صحت معامله و تاریخ تنظیم آن منوط به تشکیل پرونده در مهلتهای مقرر می باشد


با توجه به رای دیوان عدالت اداری و اینکه ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری در زمینه اعلام و آگهی آراء کمیسیون ماده 12، آگهی و اعلام مزبورباوضع موجودنمیتواندملاک ابلاغ واحتساب مبداء مهلت باشد


در ماده 12 قانون زمین شهری مهلتی برای اعتراض تعیین نشده است لکن در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 1370 11 3 برای آن سه ماه مهلت تعیین نموده است


مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری ده روز از تاریخ اعلام وزارت مسکن تعیین در حالیکه تبصره 2 ماده 1 آئین نامه اجرای قانون مذکور از تاریخ ثبت در دفاتر آنها و در مورد صاحبان اسناد از تاریخ رویت آنها در نظرگرفته است


به لحاظ عدم تشکیل پرونده در مهلت مقرر قانونی حکم به رد دعوی صادر میشود


با توجه به اینکه در خصوص پلاک متنازع فیه برگ عمران صادر شده و مهلت مقرردرآن مقتضی نشده است نظریه کمیسیون ماده 12 فسخ می گردد


با عنایت به اینکه نظریه کمیسیون تشخیص در تاریخ 8 11 62 صدور یافته وبرابر مقررات لازم الاجراء در آن تاریخ نظریه مزبور قطعیت یافته ازاین لحاظ موردی برای اعتراض بنظریه کمیسیون وجود ندارد


مبداء ده روز مطرح در ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360 علم معترض نسبت به تشخیص کمیسیون بوده نه تاریخ درج آگهی درروزنامه اطلاعات


ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری ناظر بزمین هائی است که در محدوده تاسیسات صنعتی وکشاورزی ومراکزکسب وتجارت باشد ارتباط به مورد که باغ است ندارد


پلاکها جهت گذاردن لوله مدتی در سالهای 58 و 59 در اختیار پیمانکار شرکت گاز برای لوله کشی بوده و این امر نشانه بارز این است که محل مذکور باغ و دایر مشجر می باشد و قانون اراضی شهری به آن شمولی ندارد


وجود چنداصله درخت غیر مثمر از نوع توت و وسک و زبان گنجشک کنارجوی صحرائی و تحت کشت بودن یونجه موجب خروج پلاک مذکور از شمول دایر مزروعی موضوع نظریه کمیسیون 12 نمی گردد


آئین نامه شرایط دوره آموزشی و خدمات سپاهان دانش در خدمت دادگستری


آئین نامه اجرائی قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر