×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

آئین نامه وظائف انجمنهای ده در امور آبادانی و نوسازی روستاها


اصلاح مواد 2و3و6 آئین نامه اجرائی قانون استخدام موقت و بازنشستگی و باز خرید سوابق خدمتی درجه داران ارتش و ژاندارمری


آئین نامه حفاظتی وسائل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهها


آئین نامه اجرائی ماده 8 و ماده 9 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی


آئین نامه راهنمائی و رانندگی


آئین نامه تشکیل هیأت حل اختلاف مستخدمین بانکها


آئین نامه کمیسیون فنی موضوع تبصره 2 ماده یک قانون پیش گیری و مبارزه با خطرات سیل


اصلاح ماده 10 آئین نامه فوق العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری


آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران


آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون اجازه معاملات تریاک و کمک بدرمان معتادان


آئین نامه رسته افسران درجه داران و افراد ژاندارمری کل کشور


تبصره زیر بماده 31 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی اضافه میشود


آئین نامه سازمانهای کارگری


مواد 15-29و46 اصلاحی آئین نامه سازمانهای کارفرمائی


آئین نامه عمران شهری در برنامه عمرانی چهارم کشور


آئین نامه اصلاحی حداقل مزد


آئین نامه اجرائی مواد 10و17 قانون تشکیل انجمنهای شهرستان و استان


اضافه شدن تبصره ذیل به بند 3 ماده 3 آئین نامه زناشوئی


اصلاح آئین نامه قوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوائی شاهنشاهی


اصلاح فصل چهارم آئین نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی