×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به خرید 24 قلم آلات وادوات مورد نیاز جهت تجهیز صید و صیادی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشوری


تصویبنامه راجع به تعیین روز یازدهم بهمن ماه بعنوان روز برنامه ریزی


تصویبنامه راجع به افزایش مهلت مندرج د رماده یک آئین نامه اجرائی قانون نحوه تأمین هیأت علمی دانشگاههاو000


اساسنامه شرکت سهامی بیمه آسیا


اساسنامه شرکت سهامی بیمه البرز


اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران


اساسنامه شرکت سهامی بیمه دانا


تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به ذیل بند یک مندرجات ذیل یادداشت فصل 17 جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آئین نامه اجرائی قانون مقرارات صادرات و واردات سال 1368


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1368


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه مرخصی ها


تصویبنامه راجع به استفاده پرستاران و بهیاران از مزایای مقرر در تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور


آئین نامه اعطاء نشانها ی دولتی


تصویبنامه راجع به تعیین حدود منطقه نظارت و حوزه عملیات بندر چاه بهار


اصلاحیه مواد 12 و 13 اساسنامه انجمن حمایت زندانیان


اصلاحیه ماده 22 آئین نامه زندانها


نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع


نظریه شورای نگهبان در خصوص بند 6 مصوبه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران


نظریه شورای نگهبان درخصوص احداث واحدهای مسکونی روستا موضوع تبصره 3 قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن


نظریه شورای نگهبان درخصوص اساسنامه کمیته امداد حضرت امام خمینی قدس سره الشریف