×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به واگذاری زمین و مسکن به کارکنان دولت با اولویت خاص


آئین نامه اجرائی بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


اساسنامه شرکت سهامی امورخدماتی وپشتیبانی امور روستاها ومناطق عشایری


تصویبنامه راجع به تخصیص 25درصد از سهمیه ارزی هریک از طرحهای عمرانی موضوع بند 1 تبصره 29 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


آئین نامه اجرائی قانون اخذ دو درصد از کل فروش بلیط سینماهای کشور مصوب 1365 1 19


تصویبنامه راجح به مناطق محروم وبد آب و هوا موضوع تبصره 2 قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 بماده 39 قانون استخدام کشوری مصوب سال 67


تصویبنامه راجع به ابلاغ مواردی بمنظور پیش گیری از ناهماهنگی در امر انعقاد موافقتنامه ها و برنامه ها ی مبادلات فرهنگی فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها


آئین نامه اجرائی قانون همه پرسی درجمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی جزء« ج » بند 12 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


ب- آئین نامه اجرائی جزء « ب » بند 12 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


الف -– آئین نامه اجرائی جزء « الف » بند 12 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368


تصویبنامه راجع به تسهیلات مقرر در بندهای 1 تا6 مصوبه 63428 ت 596 هیأت وزیران


آئین نامه اجرائی موضوع بندهای 1 ، 4 ، 7 ، 12 تبصره 3 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


آئین نامه اجرائی موضوع بند های «ب» و « پ » ماده 40 قانون استخدام کشوری مصوب 1352 03 12


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف بیست درصد 20 درصد از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موضوع بند « و» تبصره 10 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند 26 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368


آئین نامه اجرائی قانون استخدام جانبازان واسراء وافراد خانواده های شهداء مصوب جلسه مورخ 1367 10 7 مجلس شورای اسلامی


آئین نامه و مقررات زندانها


تصویبنامه راجع به ایجاد 1048 پس سازمانی از سوی شرکت ملی انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت