×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی موضوع قسمت اخیربند 2 ماد 2 قانون مالیاتهای مستقیم


انواع هزینه های مستمر وشرایط آن موضوع تبصره ماده 51 قانون محاسبات عمومی کشور


آئین نامه اجرائی بند 9 تبصره 3 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


آئین نامه اجرائی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات ومجازات فروشندگان لباسهائیکه استفاده آنها درملاء عام خلاف شرع است ویاعفت عمومی راجریحه دار میکند


آئین نامه مالی هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبار 146501 موضوع بند 3 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


تصویبنامه راجع به تعرفههای حق آزمایش فرآوردههای مواد آزمایشگاهی و تشخیص طبی


تصویبنامه راجع به اصلاح ماده 1 آئین نامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به هزینه انجام خدمات آموزشی ،ماشینی ، انفورماتیک، نشریات


تصویبنامه راجع به اصلاح ماده1 آئین نامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به هزینه انجام خدمات آموزشی ،ماشینی ، انفورماتیک و نشریات


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبار بند 18 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 موضوع ردیف 503060 قسمت چهارم این قانون


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبار بند 1 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 موضوع ردیف 390400 درآمد حاصل از اجرای قانون معادن


آئین نامه اجرائی نحوه اعتبارات ردیفهای 129022و129023قانون بودجه سال 1368 موضوع بند (ب)تبصره 11 قانون مزبور


اساسنامه شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری


آئین نامه اضافه کار پرسنل فنی و درمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند ( ه ) تبصره 38 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


آئین نامه اجرائی قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت و شرکت اتحادیه تعاونی کارکنان دولت


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات موضوع تبصره 49 قانون بودجه سال 68


قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت


قانون اجازه تغییر درصدهای حقوق گمرکی بر اساس برخی از موافقت نامه های مصوب مجلس شورای اسلامی


با توجه به نظر کارشناس زمین متنازع فیه باغ دایر مرغوب دارای درختان مثمر و غیر مثمر از قبیل سیب و چاه نیمه عمیق دایراعیانی قابل سکونت و طویله تشخیص گردیده اطلاق دایر مزروعی به محل بدوراز بدیهیات عقلی وواقعیت ونصفت قضائی است دایراشجاری تشخیص می شود