×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

قانون نسخ مواد 10 - 11 - 12 - 13 - 14 و 27 قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات (و رسیدگی به تخلفات قضات در دادگاه عالی انتظامی )


قانون اصلاح تبصره ماده 15 و بندهای (ب ) و (ج ) ماده 16 قانون تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش


قانون راجع به ترفیع کارمندان قضایی و مرجع رسیدگی به شکایات از دادگاه عالی انتظامی


قانون راجع به محاکمه انتظامی


قانون صلاحیت محکمه انتظامی


قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات


قانون اصلاح قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی (مصوب 1343)


قانون تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش


قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کار آموزی


قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات


قانون محاکمه انتظامی قضات


قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی


قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی


قانون حق الثبت شرکتهای بیمه


فوق العاده شغلی هنرآموزی - تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق العاده های شغلی و میزان فوق العاده ها و ازدیاد یا تقلیل یا حذف آن منوط به پیشنهاد سازمان اموراداری واستخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران است


قانون افزایش هزینه های ثبتی


قانون بودجه سال 1338


قانون طرز استفاده از درآمد صندوقهای (الف ) و (ب ) اداره کل تصفیه امور ورشکستگی


قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی


قانون بودجه سال 1336