×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

دایربودن زمین بایستی فعلیت هم داشته باشد


فونداسیون و پی ریزی که بعنوان مقدمات احداث بنا است تاریخ ایجاد آن موخر بر قانون لغو مالکیت اراضی شهری مصوب تیرماه 58 است ودر این خصوص شهادت شهود نیز دلالتی بر سبق عمران ملک ندارد


با توجه به این که زمین فوق الذکر خارج از محدوده زمین شهری بوده است اظهار نظر کمیسیون ماده 12 خارج از صلاحیتش بوده است


آئین نامه اجرای عملیات پولی وبانکی درمناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1378 کل کشور


تصویبنامه راجع به قیمت خرید تضمینی هرکیلو برگ سبز چای برای سال 1379


آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 7 قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی


تصویبنامه راجع به ورود به کشور و خروج از آن فرودگاه خرم آباد


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره 40 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه درخصو ص تأسیس شرکتهای منطقه ای فرآوری موادپروتئینی توسط شرکت سهامی پشتیبانی اموردام کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(هـ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1378 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (ک ) تبصره (17) قانون بودجه سال 1378 کل کشور


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1978 میلادی (1357 هجری شمسی ) مربوط به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص دردریا مصوب 1974 میلادی برابر 1353 هجری شمسی


قانون موافقتنامه اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف وجلوگیری ازفرارمالی درمورد مالیاتهای بردرآمد وسرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت گرجستان


تصویبنامه درمورد افزایش حقوق و بازنشستگی ووظیفه کلیه بازنشستگان ووظیفه بگیران


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب واراضی موقوفه – مصوب 3 2 1374-


تصویبنامه راجع به ایجاد وتأسیس بخش زرین دراستان فارس


اصلاحیه اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار


اصلاح آئین نامه معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد قشم ،چابهاروکیش


تصویبنامه راجع به افزایش بهای بنزین ، نفت گاز، نفت سفید ونفت کوره