×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

اصلاح بند ب ماده 2 و ماده 10 ـ آئین نامه اجرائی قانون موسسات حمل و نقل


آئین نامه اجرائی تبصره های 2- از ماده 25 اصلاحی و 144 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک


آئین نامه اجرائی مواد 157 و 34 و 34 مکرر قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک


آئین نامه اجرائی ماده 157 الحاقی به قانون ثبت اسناد و املاک


قانون برنامه عمرانی چهارم کشور


قانون مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر


قانون اساسنامه بانک ملی ایران


اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی


قانون واگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی به ژاندارمری و افسران ژاندارمری در راه ها


قانون قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه و مقاوله نامه و مقررات مربوط و موافقتنامه سازمان ملل متحد و اتحادیه پستی جهانی


قانون حقوق بارگیری و تخلیه در مورد کشتی هایی که معادل ظرفیت بارگیری نمی شوند


قانون تشکیل شرکت های سهامی زراعی


قانون اصلاح بعضی از مواد موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی هلند راجع به سرویس های حمل و نقل هوائی بازرگانی مابین دو کشور و ماورا آنها


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی


قانون عهدنامه مودت و موافقتنامه های فرهنگی و همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مراکش


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی


قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی


قانون تعرفه حق الثبت شرکت ها و موسسات


قانون اصلاح قانون تشدید مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز