×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به تغییرات در استان بوشهر


تصویبنامه در خصوص انتزاع روستای قشلاق جیتو از دهستان فیلستان و الحاق آن به دهتسان بهنام پازوکی جنوبی


تصویبنامه راجع به تبدیل نوش آباد به شهر


اصلاحیه تصویب نامه شماره 59192 ت 24090ه مورخ 1379 12 23


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (الف ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (29) آئین نامه داخلی هیات دولت


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (13) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان


اصلاح آئین نامه اجرائی بند(الف ) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(الف ) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد


تائید صلاحیت 3 نفر از اعضای هیئت موسس موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی شهید عراقی در طالقان


تائید انتخاب دبیر شورای فرهنگی و اجتماعی زنان


تائید عضویت یک نفر در هیئت موسس دانشگاه غیر دولتی و غیر انتفاعی علوم انسانی دارالعلم مفید قم


تائید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی انتشار چهارصد میلیون ریال اوراق مشارکت


اصلاحیه تصویب نامه شماره 19894 ت 23253ه مورخ 1379 05 17


تصویبنامه در خصوص ایجاد و تاسیس بخش پاریز در استان کرمان


اصلاح آئین نامه اجرائی بندهای (ب ) و(ج ) ماده (102) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان قزوین