×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

قانون اصلاح قسمت هفتم قانون الحاق دولت ایران به هفت قرارداد بین المللی دریائی (در مورد حفظ جان اشخاص در دریاها)


آئین نامه اجرائی قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر


آئین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی


قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره همکاری فنی


لایحه قانونی تشکیل هیات امنای موسسه تحقیقات و برنامه ریزی عملی و آموزشی


اساسنامه مرکز تحقیقات روستایی


قانون انبارهای اختصاصی ذخیره واردات مورد احتیاج صنعت نفت


اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران


قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری


قانون بخشودگی قسمتی از جریمه های نقدی محکومین قانون منع کشت خشخاش


آئین نامه اجرائی تبصره ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 درباره نحوه انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام


اختلاس از وجوه شرکت ملی نفت ایران توسط کارمند حسابداری منطقه


به لحاظ اینکه متهم بعنوان شریک ملک مشاع درزمین مورد شکایت مالک است وسوءنیت وی محرزنیست لذاجرم تخریب محقق نمیشود


جرم کلاهبرداری دارای جنبه حق اللهی است ومحاکمه بدون حضورمتهم جایزنیست


درجرم کلاهبرداری گذشت شاکی خصوصی فقط در خصوص رد مال موثراست


درجرم کلاهبرداری تحصیل رضایت شاکی ازموجبات تخفیف مجازات است و مجازات آن به حداقل تعیین شده درقانون تقلیل مییابد


تعقیب جرم کلاهبرداری با اعلام رضایت شاکی موقوف نمیشود


درکلاهبرداری بارضایت شاکی خصوصی محکومیت متهم به پرداخت معادل مالی که اخذنموده است موجه نیست


اگرعلم و سوءنیت متهم برانتقال ملک غیراحرازنشود جرم کلاهبرداری محقق نمیشود


به لحاظ اینکه هیچگونه عمل مزورانه و متقلبانه ای بقصدبردن مال شکاه واقع نشده است موضوع فاقدوصف جزائی است