×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

مجازات فروش مال غیر طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صورت میگیرد


مجازات فروش مال غیر براساس قانون تشدید صورت نمیگیرد


متهم که شریک مال مشاع بوده ولی ششدانگ ملک رااصالتا ووکالتنا فروخته ،عملش کلاهبرداری نبوده وعمل حقوقی است


تصرف مال غیروفروش آن عنوان خاص داردوکلاهبرداری نیست


فروش مال غیر،کلاهبرداری محسوب است


متهم که با توسل به وسائل متقلبانه مبالغی از پول شاکی راتحصیل به باطل نموده کلاهبرداری کرده است


اخذ وجه به عنوان مضاربه و شرکت ،کلاهبرداری است


تایید انتخاب روسای دانشگاههای پیام نور و خواجه نصیرالدین طوسی


ماده واحده تراز مالی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی


اساسنامه دانشکده غیر دولتی غیر انتفاعی علوم حدیث ( وابسته به آستان قدس حضرت عبد العظیم )


اساسنامه الگو برای موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی


تکمیل و اصلاح اساسنامه شهرکهای علمی و تحقیقاتی


لغو مصوبه شماره 717 م د ش مورخ 1372 5 31 شورای عالی


تکمیل کلیات آئین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیر دولتی ـ غیر انتفاعی


انتخاب اعضای جدید شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی


تایید روسای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی اراک و هرمزگان


سیاستهای حمایت و هدایت استعدادهای درخشان


درباره تایید انتخاب رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی تهران


درباره تایید انتخاب رییس دانشگاه شهید با هنر کرمان


درباره تایید انتخاب رییس موسسه آموزش عالی غیر دولتی ـ غیر انتفاعی خاتم