×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص تعیین نماینده ویژه رییس جمهور برای اجرای طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره )


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری ترکیه


قانون اعطای برخی تسهیلات به مراکز تحقیقات بین المللی وابسته به گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی برای ایجاد دفاتر نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران


قانون الحاق یک تبصره به قانون حمایت ازتولیددام داخلی


قانون الحاق ماده 7 وتبصره آن به قانون نقل وانتقال دوره ای قضات


سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند ( ه ) ماده 159 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه تصویبنامه تعیین قیمت خریدتضمینی محصولات زراعی 1380-1379


آئین نامه اجرائی ماده 21 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی تبصره 1 ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه ماده 178 قانون برنامه سوم توسعه وبندهای (الف وک ) تبصره 9 قانون بودجه سال 1379 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(ز)ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، دارایی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت پادشاهی اردن هاشمی


آئین نامه اجرائی بند الف ماده 102 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویب نامه در خصوص ماده 185 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1379-


تصویبنامه درخصوص سود بازرگانی وعوارض سیگار وارداتی


آئین نامه اجرائی قانون سرباز قهرمان


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان


آئین نامه اجرائی بند ب ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تکمیل آئین نامه مدیریت دانشگاهها