×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری


لایحه قانونی تعیین بهای خدمات فرودگاهی و پروازی


لایحه قانونی مربوط به اجازه اعطای وام بانک توسعه کشاورزی به شرکتهای دولتی


ماده واحده راجع به جرائم پاسداران کمیته ها و پاسداران انقلاب


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون « حفاظت و توسعه صنایع ایران » مصوب تیرماه 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران


لایحه قانونی اصلاح ماده 17 قانون صدور چک


لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمانهای استیجاری بوسیله وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی


لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی


لایحه قانونی الغاء قانون انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظائف آن مصوب شهریور ماه 1356


لایحه قانونی الغاء ماده 6 قانون ساختمان شاهراه تهران - کرج مصوب تیرماه 1344 و آئین نامه مربوط


لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاههای نظامی


لایحه قانونی قرارداد خدمت تا دوازده هزار نفر بمدت یکسال برای ژاندارمری کل کشور


لایحه قانونی انتقال کلیه مجتمع های آموزشی فنی و حرفه ای سازمان ملی خدمات اجتماعی با ادارات تابعه و بودجه و اموال منقول و غیرمنقول به وزارت آموزش و پرورش


لایحه قانونی اجازه پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال از اعتبار دولت برای هزینه های مسابقه ورودی دانشگاهها


لایحه قانونی استخدام چهارهزارنفر پاسدار برای شهربانی کل کشور


لایحه اصلاح تبصره ماده 6 و ماده 7 قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخش داران مصوب آبانماه 1316


تبصره 2 اصلاحی لایحه قانونی انحلال هیأتهای امناء دانشگاهها


لایحه قانونی اجازه هزینه مبلغ دویست میلیون ریال باضافه مبلغ 71668578 ریال مانده اعتبار صرفه جوئی در برنامه رفراندوم جمهوری اسلامی ایران به منظور انجام انتخابات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی


لایحه قانونی الغاء قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی مصوب تیرماه 1356


لایحه قانونی ادغام سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور در نخست وزیری