×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

لایحه قانونی مربوط به هزینه تحصیلی و احتساب مدت تحصیلی محصلین مستعفی و اخراجی دانشکده ها و آموزشگاههای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی اصلاح ماده 56 قانون آئین دادرسی مدنی


لایحه قانونی انتقال اداره کل ساختمان شرکت سهامی راه آهن ایران به وزارت راه و ترابری


لایحه قانونی الحاق یک تبصره بعنوان تبصره 3 به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها


لایحه قانونی اصلاح ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1357 12 10


لایحه قانونی خاتمه مدت خدمت مستشاران دیوان محاسبات


قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران


لایحه قانونی مربوط به لغو مقررات و تشریفات دست و پاگیر موجود در ارتباط با برنامه انتخابات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی و تسریع در انجام امور مربوط به آن


لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته مؤسسات عالی علمی دولتی


لایحه قانونی بخشودگی طلب دولت از آقای مصطفی اسدی کنی


لایحه قانونی مربوط به اجازه هزینه طرحهای عمرانی در سال 1358


قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن


لایحه قانونی اصلاح قانون ملی شدن بانکها


لایحه قانون انتخابات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی تسریع در رسیدگی به اتهامات ضد انقلابی پرسنل شاغل ارتش شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران


قانون شوراهای محلی


لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب


لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی


لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی وصنعتی وتجاری وکشاورزی وخدماتی اعم از بخش عمومی وخصوصی


لایحه قانونی اصلاح مواد (17) و (24) اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی