×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

لایحه قانونی انتزاع سازمان نقشه برداری از وزارت دفاع ملی و الحاق آن بسازمان برنامه و بودجه


لایحه قانونی انتقال کارخانه سیمان آریا از وزارت دفاع ملی بوزارت صنایع و معادن


لایحه قانونی تخصیص مبلغی بصورت تنخواه گردان برای اجرای طرح جهاد سازندگی


لایحه قانونی تعیین مرجع تجدید نظر واعاده دادرسی به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات


قانون ملی شدن بانکها


ماده واحده درباره معافیت مالیاتی وحقوق ثبتی بنیاد مستضعفان


لایحه قانونی اصلاح ماده 14قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 25خرداد 1356


لایحه قانونی پرداخت مقرر بوراث مرحوم کامران نجات اللهی


لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و الحاق مواد و تبصره هایی به آن


لایحه قانونی انتزاع سازمان هواشناسی از وزارت دفاع ملی و تبدیل آن به اداره کل و ادغام آن به سازمان هواپیمایی کشوری وابسته به وزارت راه و ترابری


لایحه قانونی انتزاع آموزشگاه عالی مددکاری یاخچی آباد باکلیه کارکنان وتعهدات ودیون وساختمانها وسرمایه گذاری هاازسازمان زنان سابق و وابستگی آن بوزارت فرهنگ وآموزش عالی


لایحه قانونی اجازه پرداخت مبلغ هزارمیلیون ریال بدون بهره وکارمزدبمدت شش ماه درمقابل وثیقه ای که ازاموال شاه سابق میباشد به بانک مرکزی ایران


لایحه قانونی راجع به توقیف عملیات اجرائی ومنع صدور برگ اجرائی درخصوص تخلیه مورداجاره


لایحه قانونی معافیت فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم ازخدمت زیرپرچم


لایحه قانونی مربوط به تعیین تکلیف مشمولان وپرسنل وظیفه ایکه بعلل سیاسی مشمول عنوان محرومیت ازانجام خدمت زیرپرچم بوده ویاخدمت زیرپرچم خودرابادرجه وحقوق سربازی عادی انجام میدهند


لایحه قانونی اجازه منظور نمودن اسناد هزینه مربوط به عملیات زیربنایی خانه سازی طرحهای کشت و صنعت نیشکر کارون وکشت وصنعت ودامپروری مغان بحساب قطعی


لایحه قانونی اصلاح ماده 5 آئین نامه شورایعالی آموزش وپرورش مصوب 1345


لایحه قانونی بخشودگی 9% زیان دیرکرد عوارض نوسازی مودیانیکه تاپایان شهریورماه سال جاری اصل بدهی خودراپرداخت نمایند


لایحه قانونی پرداخت مابه التفاوت بهای گوشت مصرفی پادگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی تغییرنام وزارت اطلاعات وجهانگردی بوزارت ارشادملی