×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

لایحه قانونی اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشوری و الغاء مواد 61و62و63 قانون مذکور


لایحه قانونی اجازه تبدیل وضع استخدامی مشتخدمین انجمنهای بهداری – توان بخشی – سازمان خدمات اجتماعی سابق ومستخدمین موسساتی که بموجب مقررات قانونی و با تصویب هییت وزیران بوزارت بهداری وبهزیستی واگذارشده یا میشوند


لایحه قانونی لغو اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا درایران از مصونیتها و معافیتهای قرار داد وین


لایحه قانونی انتخاب هییت های رییسه اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن واطاق اصناف


اصلاح تبصره ماده واحده مربوط به حقوق مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری


لایحه قانونی راجع بجلوگیری ازانجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش بقصد بدست آوردان اشیاء عتیقه وآثار تاریخی که براساس ضوابط بین المللی مدت یکصدسال یا بیشترازتاریخ ایجاد یاساخت آن گذشته باشد


لایحه قانونی واگذاری اختیارات کمیسیونهای مربوط مجلسین که دراجرای ماده واحده شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به هییت


لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد


اجازه پرداخت اعتبارات طرحهای خاص ناحیه ای ، راههای روستائی و نیازهای ضروری روستاها در سال 1358


لایحه قانونی انحلال دادگاههای نظام صنفی وعفو متخلفین ازمقررات قانون نظام صنفی


لایحه قانونی اصلاح سازمان ثبت اسنادواملاک کشور


لایحه قانونی اعاده بخدمت قضات وکارمندان بازنشسته


ماده واحده درباره محرومیت ازمشاغل دولتی نمایندگان مجلسین و وزرای رژیم گذشته


اصلاح عبارتی لایحه قانونی


لایحه قانونی عفوعمومی متهمان ومحکومان جزائی


لایحه قانونی راجع به الغاء ماده 7 قانون متمم سازمان دادگستری واصلاح قسمتی ازلایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری واستخدام قضات مصوب 1335 6 17


لایحه قانونی ادغام شرکتهای وابسته به وزارت اطلاعات وتبلیغات


لایحه قانونی مربوط به تبصره الحاقی به ماده 7 آئین نامه اکتشاف معادن مصوب 1336 4 5


لایحه قانونی الغاء مقررات مخالف باماده 1041 قانون مدنی


لایحه قانونی واگذاری وظایف واختیارات انجمن های شهرستان واستان به کمیته برنامه ریزی استان