×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

لایحه قانونی مربوط به مستخدمین دولت که بیکی ازمقامات مذکوردرتبصره ماده 32قانون استخدام کشوری منصوب شده ویامیشوند


لایحه قانونی مربوط به حداکثروحداقل حقوق مستخدمین شاغل وبازنشسته وآماده بخدمت


لایحه قانونی مربوط بسررسید سفته ها وتضمین نامه هاوبروات وچک ها


لایحه قانونی ادغام سازمان زمین بسازمان مسکن


لایحه قانونی اصلاح مالیات حقوق


لایحه قانونی تمدیدمهلت مقرردرماده 10قانون نوسازی وعمران شهری مصوب 1347 09 07


لایحه قانونی الغاء قانون تثبیت نسبی بهای زمین وجلویری ازافزایش نامتناسب آن مصوب خرداد ماه 1357


لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت ازحق نسبت به املاک و اراضی مزروعی و شهری و باغات و قلمستانها و منابع آب


لایحه قانونی اجازه انجام هزینه های کشوردر3 ماهه اول سال 1358


لایحه قانونی تاسیس شورای کشاورزی


لایحه قانونی رفع آثارمحکومیتهای سیاسی


برای رسیدگی باتهام امتناع از رسیدگی و اقدام برخلاف قانون قرار تعلیق قاضی صادر میشود


ادعای غبن در معامله ای که با مزایده انجام گردیده توجیه قانونی ندارد


حکم به تملیک سرقفلی مغازه که بعد از توقیف در جریان اجرای حکم به فروش رسیده است


الزام به تنظیم سند رسمی در قبال دریافت باقیمانده ثمن


حکم به قصاص عضو و قطع پای راست متهم طبق نظریه پزشکی قانونی به همان اندازه ای که پای شاکی قطع گردیده است


استرداد جهیزیه با احراز مالکیت زوجه به آنها


تعیین تکلیف وحضانت فرزند مشترک


دلیل موجهی برای ابطال وقف نامه ارائه نشده است


حکم به محکومیت ضامن دانشجوی اعزامی به خارج از کشور بابت خسارت وارده به دولت