×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

امیدوار کردن به امور غیرواقع ومغرور نمودن شکات کلاهبرداری است


دراجرای نقش کلاهبردارانه متهم خودراوابسته به مقاماتی جلوه داده داده و وجه گرفته تا کارهای تفکیکی و ثبت شاکی راتاوصول جواز ساختمانی و برگ عمران انجام دهد


اگردادگاه وجود شرکت را موهوم ندانسته باشد، موردکلاهبرداری تلقی نمیشود


تظاهر به داشتن مغازه در حرم امام و انعقادقراردادمشارکت واخذ وجه درحالی که مغازه ای درکارنبوده است ،عنوان کلاهبرداری دارد


انتشار آگهی در جراید و انجام اعمال تبلیغاتی زیر پوشش شرکت تجارتی و فروش جنس و دریافت بهای آن بدون اینکه جنسی موجود باشد عنوان کلاهبرداری دارد


تحویل چک بلامحل بابت ثمن معامله عنوان کلاهبرداری ندارد


عمل موجر درایجادآتش سوزی عمدی برای تخلیه مورداجاره کلاهبرداری نیست


صرف گرفتن وجه ازدیگری کلاهبرداری تلقی نمی شود


با انجام معامله فرش و تسلیم چکهایی از طرف متهم به فروشندگان فی الواقع رابطه حقوقی به وجودآمده است وعنوان کلاهبرداری صادق نیست


اگر وسیله ای متقلبانه قبل از وصول وجه از شاکی بکار نرفته باشد جرم کلاهبرداری محقق نمیشود


چنانچه بین شاکی ومتهم قرارداد مشارکت مدنی وجود داشته باشد در رابطه با موضوع مشارکت عنوان کلاهبرداری صادق نیست


اگرمتهم مدیرعامل وصاحب اختیارشرکت وسهامدارآن بوده باشد و وجهی رابه نفع خود برداشت کرده باشد عمل وی کلاهبرداری نیست


شاکی مبلغی جهت خرید شیرگاز به متهم داده وگیرنده وجه مجازبه خرید جنس مذکور بوده ولی آن رابه ضرر صاحب وجه تصاحب کرده است لذا عمل او از مصادیق خیانت در امانت است


اگردادگاه احرازنمایدکه عمل متهم کلاهبرداری نبوده وخیانت درامانت است براساس مقررات جرم خیانت درامانت بایدمجازات تعیین نماید


نظر به اینکه متهم مرتکب حیله و تقلبی نشده وبه عدوان هم مستولی براتومبیل به عنوان پدروفرزندی به صورت ماذونه دریدوتصرف اوبوده واتهام انتسابی خیانت در امانت است


با وجودی که تقدم وسایل تقلبی بربردن مال قانونا ازشرایط اصلی تحقق کلاهبرداری و از جهات افتراق آن با سایرجرائم مالی است ،صدور چک بلامحل به موجب قانون جرم ویژه است که عنوان کلاهبرداری ندارد


اعمال ارتکابی متهم از مصادیق بارزصدور چک بلامحل است که درقانون عنوان خاص دارد و تعبیر آن به کلاهبرداری صحیح نیست


چون متهم اصدار چک را درراستای عمل کلاهبردارانه خودبه عنوان هموار کردن راه کلاهبرداری وایجاد اطمینان درشاکی نسبت به عمل خود به جای آورده است داخل عمل کلاهبرداری است وعنوان علیحده منظورنمیشود


اگر قیم قبول نمایدکه وجوه موجود در حساب بانکی وی متعلق به منجی علیه است محکومیت وی به ضرر و زیان موجه نیست


در ارتکاب جرم سرقت و کلاهبرداری که از طریق چکهای مسروقه انجام گرفته است بعنوان تعدد جرم قاعده جمع مجازات اعمال می گردد