×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

تجدیدنظردرباره کلیه محکوم علیهم ازباب اصلاح حکم


تجدیدنظرازرای دادگاه کیفری دودرمقام حل اختلاف


با توجه به اینکه ساختمان مذکور تا کنون تفکیک نشده استناد به قانون تملک آپارتمانها و تلقی محل مذکور بعنوان جزئی ازمشاعات ساختمان صحیح نیست رای برائت نقض شده است


اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه موضوع شکایت جنبه حقوقی داشته و با قانون تعزیرات تطبیق نمی نماید بی اساس است 0تشخیص این امر که موضوع شکایت با کدام ماده قانون مجازات تطبیق می نماید0 با دادگاه است


با توجه به اینکه متهم با مورث شکات قرارداد مزارعه داشته احداث بنا بمنظور استفاده بهینه و مسکن وی در زمان حضور و اقامتش در باغ بوده است سوءنیتش محرز نیست


آنچه که در دعوی رفع تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق مورد توجه قرار می گیرد عناصر سه گانه احراز سبق تصرف خواهان و احراز لحوق وعدوانی بودن خوانده و طرح شکایت در مهلت قانونی یکماهه می باشد که بنظر دادگاه محقق بوده است


با توجه به رای سازمان امور اراضی که متهم صرفا برزگر ملک بوده و بعنوان زارع صاحب نسق شناخته شده اند اتهامش دائربه تصرف عدوانی قسمتی از مزرعه محرز است


موجر قانونا حق ندارد در عین مستاجره آن چنان اعمال مالکیتی نماید که منافی حقوق مستاجر باشد


با توجه به دوام و بقاء استمرار رابطه استیجاری بین طرفین موضوع تصرف عدوانی موقعیت و محمل قانونی ندارد


در خصوص خسارت که قید شده (خسارت وارده به لوله هایابالمباشره متهم یا بوسیله شاکی ترمیم شود000) توجیه قضائی ندارد0 دادگاه تجدیدنظر آن را برفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق شاکی که ازمشاعات ومشترکات تعبیر و تلقی نمی نماید


بزه ممانعت از حق مربوط به املاک و اموال غیر منقول است و این ممانعت باید نسبت به استفاده ازخود مال باشد و اموری از قبیل مزاحمت و دخالت در کار وظیفه اداری را شامل نمی گردد


جعل در سند عادی و استفاده ازآن


براساس مسلمات قانون وموازین فقهی در تعیین مجازات احرازارتکاب عمل انتسابی وسیله متهم شرط است (جعل اثر انگشت متوفی پدرشاکیه )


انتقال کارمند توسط رئیس اداره به محل دیگراعمال قدرت برخلاف قانون و اقدام مغرضانه محسوب نمیشود


حد ساقط میشود - درخصوص تخفیف مجازات ، دادگاه مکلف بود که که کمتر از سه سال حبس تعیین نماید


قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران


قانون اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب مرداد ماه 1322


آئین نامه جمع آوری و فروش کالای ممنوع و غیر مجاز


آئین نامه اجرائی ماده 4 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات


اساسنامه شرکت سهامی نکاچوب