×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

اساسنامه شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری شاوور


قانون تاسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران


قانون بودجه سال 1350


تجدیدنظر آیالایحه اعتراضیه دردونسخه ضرورت دارد؟


دادخواست ازحیث مهلت تقدیم دادخواست ضرروزیان


دیه انتخاب نوع دیه وقیمت آن


دیه مطالبه هزینه های درمانی زایدبردیه


احتساب ایام بازداشت قبلی


ارش ازحیث جلب نظر کارشناس


تجدیدنظر ازقرار اناطه


تجدیدنظراز حکم ادغام شده


دیه کسر واحتساب هزینه های درمانی ازدیه


جعل امضاء و مهراسناد رسمی احتمال تعارض بین بند 6 ازماده 21 قانون تعزیرات و مواد 25و 26 ازهمان قانون


فک پلمب شهرداری


تجدیدنظر ازحیث تشدید یا تخفیف مجازات


صلاحیت دادگاه کیفری دو برای رسیدگی به جرائم مذکور درماده 15 اصلاحی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه


ارتشاءازحیث امکان تخفیف درمجازات


تعزیر مجرم بانظرقاضی درمواردیکه در قوانین مدونه مجازات معینی تعیین نگردیده باشد


انتقال مال غیر ازنظرمیزان مجازات


تجدیدنظرازقرارجلب متهم به دادرسی