×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی مرحله اول واگذاری سهام متعلق به بخش دولتی در واحدهای تولیدی به کارکنان واحدهای تولیدی و کارمندان دولت


آئین نامه نحوه مصرف مربوط به ((هزینه انجام فعالیتهای آماری ، تحقیقاتی و مطالعاتی ))


آئین نامه اجرائی نحوه فروش خانه های ارزانقیمت موضوع بند (( د )) تبصره 13 قانون بودجه سال 1367 کل کشور


آئین نامه اجرائی مصرف اعتبار مربوط به درمان بیماران کلیوی ، دیالیز و پیوند کلیه موضوع ردیف 32 بند ( الف ) تبصره 15 قانون بودجه سال 1367 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند 9 تبصره 15 قانون بودجه سال 1367 کل کشور مو ضوع نحوه مصرف اعتبار ردیف 105012 قانون مزبور


آئین نامه اجرائی جزء ((ب ))بند 13 تبصره 12 قانون بودجه سال 1367


تصویبنامه راجع به تامین حق درمان مشمولین قانون تامین خدمات درمانی


آئین نامه اجرائی بند (17) تبصره (12) قانون بودجه سال 1367 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ((8 )) تبصره ((12 )) قانون بودجه سال 1367 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(ه) تبصره (13) قانون بودجه سال 1367 کل کشور


قانون اصلاح قانون صندوق عمران مراتع 1349


قانون الحاق یک تبصره بعنوان تبصره 2 به ماده 39 قانون استخدام کشوری


قانون موافقتنامه حمل ونقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دموکراتیک خلق کره


قانون اصلاح ماده 11کنوانسیون تجارت بین الملی گونه های جانوران وگیاهان وحشی در معرض نابودی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران


قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی


اصلاح تبصره ماده 22 اساسنامه شرکت دولت پست بانک


تصویبنامه راجع به تعیین سازمان مشوول منطقه ویژه اقتصادی جلفا


تصویبنامه راجع به نرخ خدمات مربوط به حق توقف واگنهای باری و مسافری


تصویبنامه در خصوص افزایش کلیه مستمریهای بازنشستگی


تصویبنامه در خصوص امضای موقت موافقتنامه کار و گسترش نیروی کارگری بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و کویت