×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

اصلاحیه آئین نامه اجرائی بندهای (ب) ، (ج) و (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص قیمت روغن موتور


تصویبنامه در خصوص حذف تبصره های 2 و 3 ماده 3 آئین نامه فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبتکاری موضوع بندهای خ ، د ماده 39 قانون استخدام کشوری


مصوبه شورای عالی اداری در زمینه مشارکت کارکنان در بالاترین کار آیی و اثر بخشی دستگاههای دولتی و افزایش رضایت و توان کاری کارکنان و


تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازی مناطق جنگزده


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رییس جمهور در خصوص تصمیم گیری در مورد ترک تشریفات مناقصه یا مزایده در معاملات عمده شهرداریها


تصویبنامه راجع به امضای موقت موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری و احوال شخصیه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه


آئین نامه اجرائی بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 کل کشور


آئین نامه اجرائی شرایط احراز تصدی سمت شهردار


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی


آئین نامه اجرائی اصلاح ماده 3 راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال 1316 و الحاق چند ماده به آن مصوب 1376 4 31


الحاق یک تبصره به ماده 6 آئین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیات دولت


اصلاح اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی


الحاق یک تبصره به ماده 14 آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1377


آئین نامه اجرائی تبصره 35 قانون بودجه سال 1377 کل کشور


قانون تمدید ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش


آئین نامه اجرائی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت


ضوابط اجرائی بودجه سال 1377 کل کشور


تصویبنامه راجع به حذف عبارت « تجاری» از ماده 7 آئین نامه تعیین تعرفه خدمات حقوق کنسولی و الحاق تبصره به ماده مزبور


قانون اصلاح تبصره 1 ماده 6 و ماده 8 قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران