×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1319


نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی


نظریه مشورتی شورای نگهبان در مورد اصول 127و137 قانون اساسی


تفسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 134 قانون اساسی


نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص متن ماده 152 قانون دیات مصوب 1361 و ماده 443 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370


اصلاح ماده 4 آئین نامه اجرائی بند ب تبصره 11 قانون بودجه سال 1372 کل کشور


اساسنامه مرکز تحقیقات استراتژیک دفاعی


نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص تصدی پست ریاست دیوان محاسبات کشور


هیچیک از مراجع قانونگزاری حق رد و ابطال و نقص و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد


منظور از «خلاف موازین شرع» آنست که نه با احکام اولیه شرع سازگار باشد و نه با احکام عناوین ثانویه و در رابطه صدر اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت تنها اجازه تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه را داده است


اصلاح ضوابط پرداخت فوق العاده خاص به روسا و معاونان واحدهای آموزشی و کارکنان آموزش و پرورش


آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی


آئین نامه کمیسیون عفو و بخشندگی


آئین نامه اجرائی ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور


آئین نامه اجرائی قانون انتخاب ریاست جمهوری مصوب 1364ـ به شرح زیر اصلح می شود


اصلاحیه ماده 13 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364


اصلاح ماده 12 آئین نامه اجرائی نحوه پرداخت کمک غیرنقدی


آئین نامه اجرائی ماده 14 قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی


آئین نامه اجرائی بند (ب ) تبصره 19 قانون بودجه سال 1364


اصلاح مواد 1و2و4 آئین نامه نحوه مصرف اعتبارات مربوط به هزینه موضوع مصوبه شماره 3638 - 1364 5 3