×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور


قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو وشعب دیوانعالی کشور


قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دووشعب دیوانعالی کشور


قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودووشعب دیوانعالی کشور


قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب


قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران


قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)


نام اقای مهندس محمود شریفیان به اشتباه آقای مهندس محمود شریفیان تحریر گردیده است


آئین نامه مالی شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راه داری


آئین نامه اجراتی بند (د) تبصره 10 قانون بودجه سال 1369 کل کشور


تصویبنامه در خصوص تعیین هزینه انبارداری در گمرکات کشور


تصویبنامه هیات وزیران راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف براساس ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم


آئین نامه اجرائی تبصره 37 قانون بودجه سال 1369 کل کشور


آئین نامه نحوه ایجاد تعهدات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مفاد قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وقوانین بودجه سالهای 1368 و 1369 کل کشور


آئین نامه اجرائی جز 2 بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1369 کل کشور


آئین نامه نحوه مصرف اعتبارت موضوع جز 6 بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1369 کل کشور


آئین نامه اجرائی قسمتهای الف و ب بند 7 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


تصویبنامه راجع به حذف عباراتی از اساسنامه شرکت سهامی بیمه البرز


تصویبنامه راجع به حذف عباراتی از اساسنامه شرکت سهامی بیمه دانا


تصویبنامه راجع به حذف عباراتی از اساسنامه شرکت سهامی بیمه آسیا