×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران (تهران بزرگ ) و دامداریها و مرغداریهای داخل محدوده شهر تهران (تهران بزرگ ) به خارج از محدوده شهر


آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1369 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند 9 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشورمصوب 1367


آئین نامه اجرائی بند 4 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به میزان حق حضور در جلسات موضوع ماده 8 آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره ماده 43 قانون استخدام کشوری و اصلاحیه آن


تصویبنامه راجع به واگذاری مسئولیت ستاد پیگیری امور رفاهی کارکنان دولت به کمیسیون رفاه اجتماعی هیات دولت


تصویبنامه راجع به صدور سیب درختی وواردات موز


تصویبنامه راجع به تغییر نام فرودگاه بین المللی هفت تیربه فرودگاه بین المللی امام خمینی ( قدس سره )


تصویبنامه راجع به اجرا ضوابط اجرائی بودجه سال 1365 و اصلاحات بعدی آن در سال 1369


تصویبنامه راجع به لغو تصویبنامه های ذیل و اصلاح بند 2 مندرجات ذیل یادداشت فصل 58 جداول ضمیمه آئین نامه اجرائی مقررات صادرات واردات


تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره بماده 7 آئینامه اجرائی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست


آئین نامه اجرائی قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی


آئین نامه اجرائی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشور


تصویبنامه راجع به اصلاح بند 7 ماده 5 اساسنامه سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی


آئین نامه اجرائی قانون حفاظت در برابر اشعه


آئین نامه اجرائی بند (ه) تبصره 38 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


تصویبنامه راجع به تعیین حریم راههای روستائی


تصویبنامه راجع به اصلاح ماده 4 تصویبنامه عوارض اتوبانها


تصویبنامه راجع به فهرست آفات عمومی و قرنطینه ای داخلی


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه فوق العاده روزانه