×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی تبصره 52 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه مترجمان رسمی


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه استخدام پیمانی


تصویبنامه راجع به اصلاح تبصره 3 ماده 62 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات وواردات


تصویبنامه راجع به تعیین حق تامین درمان مشمولین قانون تامین خدمات درمانی


تصویبنامه راجع به تعطیلی روز شنبه 1369 01 08


فهرست فعالیتهای تولیدی ، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر


آئین نامه معاملات متقابل ، موضوع بند ی تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


محکمه مکلف است به متهم اخطار نماید او حق دارد برای دفاع ازخود استمهال نماید و تخلف ازاین اقدام موجب نقض رای است


عدم اخطاربه متهم که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع استمهال کند تخلف است


عدم اخطاربه متهمان جهت تعیین وکیل وتدارک دفاع واستمهال موضوع کیفرخواست شفاهی وآزادنمودن آنان بدون اخذ تامین و درعدم صدورقرارسری بودن محاکمه تخلف است


حرف یاعملی که درنظردادگاه توهین به ماموردولت تلقی شده است بایدبطور کامل دردادنامه ذکرشوداجمال دران موردازموجبات نقض فرجامی است


درمورد توهین و فحاشی به ماموردولت دادگاه باید تعیین نمایدچه کلمات و جملاتی ازناحیه متهم اداشده تااهانت تلقی گردد


اگر درحکم دادگاه کیفیت توهین توضیح وتشریح نشده باشد چنین حکمی مخدوش خواهدبود


شنود مکالمات تلفنی بدون دستورمقام صلاحیتدارقضائی ممنوع است


گزارش مامورین کشف جرم درصورتی معتبراست که اولامشهودخودآنهابوده وثانیا خلاف آن ثابت نشود


دلایل مربوط به اثبات جرم وجنایت شامل (اقرار، شهادت ، علم قاضی ) بوده که درهرموردباشرایط وقیودخاصی اعمال میگردند


شرکت در سرقت و ماده 203 ق 0م 0ا


سرقت مقرون به آزارکه موجب سلب امنیت ازجامعه میشودمحکومیت بر اساس ماده 223 قانون مجازات عمومی اشکالی ندارد


وجود خوف تجری و ایجاد بی نظمی در جامعه