×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

قاپیدن پول از دست شاکی در روز روشن موجب اجرای حد سرقت نیست و متهم تعزیر می شود


به لحاظ عدم حصول شرایط حد، متهم طبق ماده 203 ق م ا به دوسال حبس محکوم گردیده است


تحمیل کیفر مقرر در ماده 203 ق 0م 0ا از باب تجری واخلال درنظم متفرع بر وقوع سرقت است نه شروع به سرقت


سرقت پول از داشپورت ماشین موجب تعزیراست


به علت عدم حصول شرایط حد، سارق به مجازات شلاق محکوم شده است


اگر سرقت جامع شرایط اجرای حد نباشد مستوجب تعزیرمتهم است


در جرم سرقت اگر پرونده حائز جامع شرایط نباشدحدساقط میشود


اگر معلوم نباشد که کدام یک از سارقین هتک حرزکرده شرایط قطع ید وجود ندارد


وسیله نقلیه که در پارکینگ نباشد در حرز نیست ولی زاپاس وضبط ماشین درحرزقراردارد


سرقت در حال اضطرار موجب سقوط حد سرقت است


تحویل مال مسروقه به مالک آن موجب سقوط حد سرقت است


در جرم سرقت عدم احراز حرز متناسب با مال مسروقه موجب سقوط حد است و محکوم علیه مکلف است در صورت تلف عین مال مسروقه ،مثل یا قیمت آن را تادیه نماید


در جرم سرقت اگر شاکی قبل از رجوع به حاکم گذشت کرده باشد حد سرقت ساقط می شود


اصدار حکم به اجرای حد شرعی به عنوان مجازات سرقت قبل ازاحراز جامع الشرایط بودن آن ، صورت قانونی ندارد


ممکن است یکی هتک حرز کرده و دیگری اخراج ازحرزبحد نصاب نموده باشد و این شبه بلاشک وجود دارد،پس حدساقط میشود


به استناد الحدود تدراءبالشبهات رای قطع ید نقض میگردد


به لحاظ اینکه معلوم نیست سن متهم ردیف یکم درحین ارتکاب جرم به حد بلوغ شرعی رسیده باشد به حکم الحدود تدراء بالشبهات احراز شرایط حدمشکل است


در جرم سرقت علم و آگاهی متهم به حرمت موضوع موجب اجرای حداست و اقراری موثر است که درنزدقاضی باشد


در جرم سرقت اگر شرایط احراز حد ناقص باشد رای نقض میگردد


برای اجرای حد سرقت لازم است شکستن حرز واینکه مال درحرزبوده است ثابت شود