×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

اطفال در صورت ارتکاب جرم ، مبری از مسئولیت کیفری هستند


بااحراز شرایط حد سرقت ، مجازات متهم قطع ید است


با احراز جرم سرقت از حرز، مجازات متهم قطع ید میباشد


دراتهام خیانت در امانت عدم احراز سوءنیت موجب برائت است


عمل نگهبان در تصاحب مالی که به وی سپرده شده است خیانت درامانت وسرقت نمی باشد و همچنین است تصاحب مال ازطرف احدازشرکای شرکت و اگرشرکت دولتی باشد عنوان جرم اختلاس است


اگر مالی که به نگهبان سپرده شده است به سرقت برودمسئولیتی ندارد مگراینکه در نگهداری آن تعدی و تفریط کرده باشد


تعیین دو مجازات یکی برای شرکت در سرقت و دیگری برای شروع سرقت در مورد جرم واحد، مجوز قانونی ندارد


شروع به سرقت نیز یکی از مصادیق سرقت غیر جامع الشرایط وازتعدد معنوی است


محکومیت به علت شروع به سرقت


با فقدان سوءنیت یا عنصر معنوی ، محکوم کردن راننده اتومبیل که به سرقت رفته است فاقد وجاهت قانونی است


جعل عنوان و گزارش خلاف واقع


حکم به رجم نقض می گردد


بعلت فقدان چهار نفر گواه با شرائط معتبر شرعی و قانونی آن و نبودن بینه شرعی بزه زنا حائز و جامع الشرایط حد نمی باشد


به لحاظ عدم وجود چهار شاهد مرد عادل وسه مردعادل و دو زن عادله رای برائت صادره ابرام می گردد


استناد به صرف وضع حمل متهمه بدون قرائن وامارات ، مفید علم مثبت زنای با محارم نیست


صرف گواهی پزشکی مبنی بر حامله شدن ، تحقق بزه اعلامی به وسیله متهم احراز نمی شود0 (رای ماهوی دیوانعالی کشور)


اقرار به زنای موجب حد و توبه بعد ازاقرار و عفو حاکم


اظهارتوبه وندامت قبل از ثبوت زنا موجب ساقط شدن حد است


انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط حد جلد قابل اجراست


از مصادیق ماده 71 قانون مجازات