×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

در مورد زنای به عنف در حدود و اسقاط حد قتل در انکار بعد ازاقرار برائت صادر شده است


متهم به گناه خود کمتر از حد نصاب اقرارکرده باشد


اقرار معتبر شرعی اقرارعندالحاکم است


حکم رجم بر مبنای اقاریر متهمان در حد نصاب شرعی صادر شده لکن دیوان بعلت عدم رسیدگی به نقیصه روحی و عقب افتادگی ذهنی متهم و ابتلاء زوجه وی به سل آن را نقض نموده است


با توجه به اقاریر صریح طفل متولد شده از زنا به استناد ماده 102 ق0 ح 0 ق متهمه به یکصد ضربه شلاق حد زنای غیرواجد شرائط احصان محکوم می شود


وکیل متهم ادعانموده که متهم تحت تاثیر داروهای بیمارستان بدون اراده بوده و اقرار بدون اراده فاقد ارزش است


گرچه شاکیه مدعی وقوع زنا توسط متهم است النهایه ( اقرارالغیر عم الغیر غیر مسموع ) است رای برائت صادر می شود


با توجه به اقاریر صریح متهمه در مراحل تحقیق و قاعده اقرارعقلا علی انفسهم ، به لحاظ یک بار اقرار مستندا به ماده 85 قانون حدود و قصاص به 70 ضربه شلاق محکوم می شود


اصل برائت است مگر جرم با دلیل ثابت شود


موضوع در حد رابطه نامشروع قابل احراز است


چهاربار اقرار مذکور در قانون بایستی در زمانهای مختلف و فواصل متعارف باشد


راههای ثبوت زنا در دادگاه


اعلام متهمه منطبق با ماده 84 ق 0ح 0ق (67ق م ا) است و یقین بر خلاف بودن ادعای وی نیز حاصل نشده است ، از این رواتهام انتسابی تبرئه می گردد


صرف ادعای اکراه در صورتیکه یقین بر خلاف آن نباشد موجب سقوط حد است


اقرار به زنای توام به اکراه از مصادیق از ماده 67 ق م است و گواهی پزشکی به تنهایی شرعا مثبت زنا به آن نیست


هردو به ازدواج رضایت داشتیم قبل از هر اقدامی به روحانی محل وکالت دادیم ما را عقد کرد ومن نمی دانستم که دختر نیازبه رضایت پدر دارد


در خصوص اطفال نا بالغ صدور حکم برائت وجاهت قانونی ندارد زیرا به حکم قانون مبری ازمسئولیت و غیرقابل تعقیب میباشند


احتمال بی اطلاعی وجهل متهم به حکم موضوع می رود، رای دادگاه مبنی براعدام نقض می گردد


با توجه به اینکه متعه صیغه فضولی توسط روحانی محل جاری و اونیز به صحت این امر اقرار نموده برائت متهم صادرمی گردد


متهم به رجم محکوم گردیده و رای ابرام شده است