×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی بند الف تبصره 13 قانون بودجه سال 1367


آئین نامه اجرائی بند ((ده)) تبصره 3 قانون بودجه سال 67 کل کشور


اصلاحیه در مورد ورود حیوانات وحشی


نظر شورای نگهبان در مورد ماده 1309 قانون مدنی


نظر شورای نگهبان در مورد مواد 55 و 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحی 1348


اصلاحیه در جدول ضمیمه آئین نامه اجرائی مقررات صادرات و واردات


تصویبنامه راجع به اصلاح و الحاق مواردی به طرح جامع تامین و تقویت نیروی انسانی بخش دولتی در نقاط محروم


آئین نامه موضوع تبصره یک ماده 2 قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 1366 9 22 مجلس شورای اسلامی


محدود نمودن اعتبار وصیتنامه ابرازی به مدت 3 ماه مذکور در ماده 294 قانون امور حسبی ، خلاف موازین شرع و این قسمت از ماده 294 ابطال می شود


اصلاح عبارت تصویبنامه شماره 5758 ت 117 مورخ 1367 2 21


آئین نامه اجرائی تهیه و تصویب طرههای هادی روستائی بر اساس ماده هفت اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب مورخه 1366 9 17 مجلس شورای اسلامی


آئین نامه اجرائی بند ((6)) تبصره 12 قانون بودجه سال 1367 کل کشور


تصویبنامه راجع به اصلاح تبصره 4 ماده 8 آئین نامه اجرائی بند 9 تبصره 3 قانون بودجه 1367 کل کشور


مقررات منع تغییر وضعیت وسایل نقلیه باربری قبل از اخذ مجوز لازم


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبار ردیف 114006 ( سازمان تبلیغات اسلامی ) قسمت چهارم قانون بودجه سال 1367


مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص حل مشکل اراضی بایر


آئین نامه اجرائی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی


آئین نامه اجرائی قانون اجازه پرداخت حق الزحمه به بیماران روانی که در کارگاههای حرفه ای و یا رشته های خدماتی به کار گمارده می شوند و فروش محصولات کارگاههای مذکور مصوب 1365 8 18مجلس شورای اسلامی


آئین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران


آئین نامه اجرائی تبصره 26 قانون بودجه سال 1367 کل کشور